ภาษาไทย     คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา     สุขศึกษา     ศิลปะศึกษา     การงานอาชีพฯ    ภาษาต่างประเทศ     พัฒนาผู้เรียน   
นางภัทรพร   หนูหล่อ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
นางสาวลมูลเพชร   มะณี
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางสาวทัศนีย์   พ่อค้า
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นายเวชประเสริฐ   ฉ่ำศาตร์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นายปานทอง   เถาว์ชาลี
ตำแหน่ง :: ครูคศ.1

นางสาวเบญญาภา   ชัยเจริญ
ตำแหน่ง :: ครูคศ.1

นางสาวสุภาพร   พุฒิเปรมเดช
ตำแหน่ง :: ครูคศ.1
นางสาวเมธินี   สมมิตร
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

นายสกุลชัย   สวัสดี
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวอิงฟ้า   สวามิชัย
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวสุพัตรา   คติยะจันทร์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวดวงแก้ว   สัตยานนท์
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
<
นายนิรันดร์   วัฒนกลาง
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย