ภาษาไทย     คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา     สุขศึกษา     ศิลปะศึกษา     การงานอาชีพฯ    ภาษาต่างประเทศ     พัฒนาผู้เรียน   
นางสาวลัดดา   สายพานทอง
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
นายสันต์ชัย   ลิมปพฤกษ์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
นางนฤมล   ศิริเจริญ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3

นายชัยภัทร    นนทะภา
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
นางน้ำค้าง   กิ่งก้าน
ตำแหน่ง :: ครูคศ.3

นายไชโย   ถนอมพุทซา
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
นางชรินทร์ทิพย์   ปราบพารา
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
  นางสาวปัญญารัตน์   แซ่โค้ว
ตำแหน่ง :: ครูคศ.3

นางสาววสุรมย์    สุดประเสริฐ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นายณพกฤษ   เอมศิริ
ตำแหน่ง :: ครูคศ.2

นางสาวดวงใจ    ดีมงคล
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางสาววิระยา    พุ่มพวง
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางสาวพัชชา    เนตรายนต์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางสาวสกุลยา    วันนา
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวมนเทียร    ลุนสูงยาง
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวชินานันท์    สงวนบุญญพงษ์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นายดนุพล    คำชมภู
ตำแหน่ง :: ครู คศ. 1
นายนิวัฒน์    ทองปาน
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
นางสาวอรสา    สุขพัทธี
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย