ภาษาไทย     คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา     สุขศึกษา     ศิลปะศึกษา     การงานอาชีพฯ    ภาษาต่างประเทศ     พัฒนาผู้เรียน   
นายปราโมทย์   สวัสดี
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
นางประคอง   ปานเจริญ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3

นายประเสริฐ   อาจภักดี
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์   พิกุลเงิน
ตำแหน่ง :: ครู ผู้ช่วย

นายโสตถิพงศ์   รัตนา
ตำแหน่ง :: ครู ผู้ช่วย

 
นางสาวพัชรินทร์   บัณฑิตย์นพรัตน์
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
นายปฏิภาณ   ปินตา
ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ