ภาษาไทย     คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา     สุขศึกษา     ศิลปะศึกษา     การงานอาชีพฯ    ภาษาต่างประเทศ     พัฒนาผู้เรียน   
นายสมศักดิ์   กาทอง
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางวิไล   ปะตังพะโล
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นายสุรินทร์   เชี่ยวพานิชย์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
นางสาววิภาภรณ์   อิ่มอารมณ์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นายพงษ์ศักดิ์   วงศ์เกียรติขร
ตำแหน่ง :: ครูคศ.2

นางสาวตติยา   จันทะพรรณ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นายสราวุธ   ทองงาม
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
  นายธีรยุทธ   พรหมช่วย
ตำแหน่ง :: ครูคศ.1

นายภมร    ดาวแดน
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นายอนุรักษ์   กลัตพงค์
ตำแหน่ง :: ครู ผู้ช่วย

นางสาวฤธาพร    ฤทธิเรืองเดช
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวสมใจ    นิพันโท
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวพัชรินทร์    เสาวคนธ์
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
นางสาวพณพร    นันทสุวรรณ
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
นางสาวลลิตา    บุญชำนิ
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
นางสาวกาญจนา    ผดาวัลย์
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
นางสาวณิชา    เมธา
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
 
นางสาวสุชาดา    พันพัว
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย