ภาษาไทย     คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา     สุขศึกษา     ศิลปะศึกษา     การงานอาชีพฯ    ภาษาต่างประเทศ     พัฒนาผู้เรียน   
นางศศิธร   เกษรมาศ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
นางบุญปลูก   ลิมปพฤกษ์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางสาวกาญจนา   จุกแก้ว
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางนิตธา   พิริยะคุณนันท์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางสาวเอี่ยมโฉม   กุลมงคลนิมิตร์
ตำแหน่ง :: ครูคศ.3

นางณิชชิศา   เศรษฐกิจงาม
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
นายพัทยา   โกฏิรักษ์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
  นายกันต์ณภัทร   โสภา
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2

นางเสาวนีย์    ตั้งกิจเชาวลิต
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางสาวสายใจ   สิทธิภักดิ์
ตำแหน่ง :: ครูคศ.1

นางสาวทัศนา    กองสิน
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวณัฐพร    ฉายาปัญจะ
ตำแหน่ง :: ครูคศ.1
นายจำลอง    บ่อชน
ตำแหน่ง :: ครูคศ.1