ภาษาไทย     คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา     สุขศึกษา     ศิลปะศึกษา     การงานอาชีพฯ    ภาษาต่างประเทศ     พัฒนาผู้เรียน   
นางพิศมัย   ผ่องชมภู
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
นายมณเฑียร   พันธุมาศ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางพูนสุข   สืบเสนาะ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นายมนตรี   หิรัญสีทอง
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

นายเกียรติชัย   โกฏสืบ
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
นางสาวนลินรัตน์   อ้ายน้อย
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางรัตนา   คำตาบุตร
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา  :: คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางนิลาวรรณ์   วงศ์เรือน
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา  :: คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
นายเอกชัย   ฤกษ์นิรันดร์ง
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวสิริพร   พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :: ครูคศ.1
วุฒิการศึกษา  :: ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสราวุธ    สงค์จันทร์
ตำแหน่ง :: ครูคศ.1

นางสาววรรณพร    เจริญแสนสวย
ตำแหน่ง ::  ครูผู้ช่วย

นายสมัย   นิลศักดิ์
ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ